Infolinka / telefonické objednávky
0948 392 389

  • Nákupný košík
  • Košík je prázdny!

Všeobecné obchodné podmienky

I. Všeobecné obchodné podmienky pre e-shop:

1. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len podmienky) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim:

Predávajúci:
PhDr. Eva Kacejová
Sídlo: Gerlachovská 3296/12A, 054 01  Levoča
IČO: 46 549 218
DIČ: 1070360995
IČ DPH: SK 1070360995
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa
IBAN:  SK2309000000005026388851
Č. živ. registr: 740-27530, Obv. úrad Poprad

Adresa na osobný odber a vrátenie tovaru:
Kamenná predajňa, Kožuchova ul. č. 9, 052 01  Spišská Nová Ves

2.  Kupujúcim sa rozumie fyzická, alebo právnická osoba, ktorá odoslala objednávku   prostredníctvom  www.cukrovinyspis.sk
3. Objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár spracovaný systémom obchodu, obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a celkovú cenu objednávky.
4. Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho vo svojom aktuálnom znení.

II. Objednávka, uzatvorenie zmluvy

Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe potvrdenia objednávky resp. v momente prevzatia objednaného tovaru kupujúcim.
Predávajúci akceptuje návrh na zmluvu zo strany kupujúceho dodaním tovaru na adresu dodania kupujúcemu.
Objednávky podané prostredníctvom tohto internetového obchodu sú považované za záväzné. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s Obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.
Každá objednávka je potvrdená formou e-mailovej správy zaslanej na adresu uvedenú kupujúcim.
Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je riadne vyplnený formulár (predpísané údaje a náležitosti vrátane telefonického kontaktu).
Vyplnením záväznej objednávky, či registračného formulára v rámci internetového obchodu dáva kupujúci predávajúcemu súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch. Predávajúci sa zaväzuje, že údaje neposkytne tretej osobe.
Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho po jeho prevzatí a úplnom zaplatení.
Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári.

III. Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho: Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky je možné zrušiť objednávku iba po vzájomnej dohode. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním (Náklady spojené so zaslaním objednávky).
Zo strany predávajúceho: Predávajúci má právo zrušiť objednávku alebo jej časť, ak sa už tovar nevyrába alebo nedodáva, nemá ho na sklade resp. sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že niektorý tovar z objednávky na sklade chýba, pošle predávajúci zásielku bez toho tovaru, ak sa s kupujúcim nedohodne inak.  Ak kupujúci zaplatil zálohu alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto prevedená späť na jeho účet alebo adresu. 

IV. Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho v prípade neosobného spôsobu doručenia tovaru (nevzťahuje sa na osobné prevzatie tovaru v mieste predávajúceho).
V súlade so zákonom má zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. Ak sa rozhodne pre odstúpenie v tejto lehote, musí kupujúci dodržať nižšie uvedené podmienky:
kontaktovať nás písomne (viď sekcia Kontakt) so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy zákonom stanoveným spôsobom, s uvedením čísla objednávky a dátumu nákupu. Po obdržaní žiadosti a jej potvrdení z našej strany, kupujúci tovar zašle (a to najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil) späť na našu adresu uvedenú v sekcii Kontakt a to za nasledujúcich podmienok:

a)      tovar nesmie javiť známky používania
b)      tovar musí byť nepoškodený
c)      tovar musí byť kompletný
d)      tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe

Tovar je nutné zaslať dostatočne zabezpečený proti poškodeniu (najlepšie v rovnakom obale ako bol doručený), doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu/poškodenie na ceste k nám (doporučene neznamená na dobierku, prevzatie takejto zásielky bude odmietnuté). Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme poukážkou alebo prevodom na váš účet, a to najneskôr do 15 pracovných dní po doručení tovaru. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme žiaľ môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

2.   Predávajúci sa zaväzuje prevziať tovar a vrátiť kupujúcemu zaplatenú sumu zníženú o výšku preukázateľných nákladov spojených s realizáciou objednávky kupujúceho do 15 pracovných dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Predávajúci vráti kupujúcemu peniaze po vzájomnej dohode na kupujúcim písomne uvedený účet, alebo inou formou po dohode obidvoch strán. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

a) poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,
b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze,
d) predaj novín, časopisov a periodickej tlače.

V. Dodacie podmienky

Miestom plnenia zmluvy sa rozumie miesto stanovené na základe objednávky kupujúceho  v registračnom formulári obchodu alebo vo formulári objednávky. Tovar bude dodaný predávajúcim s využitím služieb tretích subjektov (kuriér) alebo dodá tovar na základe dohody s kupujúcim.
Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu, prípadne na pošte, alebo prvému dopravcovi na prepravu ku kupujúcemu.
Dodacie podmienky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možností realizované v čo najkratšom čase spravidla do 3 pracovných dní v prípade, že tovar je na sklade. Vo výnimočných prípadoch (kapacitné možnosti, chýbajúci tovar na sklade, tovar na objednávku, dohoda s kupujúcim) môže byť dodacia lehota dlhšia, maximálne však 21 kalendárnych dní. Takáto situácia je kupujúcemu oznámená emailom, prípadne telefonicky na telefónne číslo uvedené v objednávkovom formulári. Nedodanie tovaru do 31 kalendárnych dní oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy.
Tovar bude dodaný kupujúcemu v bežných obaloch, s výnimkou prípadov, ak z povahy tovaru  alebo na základe dohody vyplývajú špeciálne požiadavky.

VI. Možné spôsoby doručenia tovaru a úhrady za tovar

Na dobierku:
Tovar zasielame kuriérskou službou. Platba pri prevzatí zásielky. Prepravné je 3,98 EUR.
Doručenie kuriérskou službou je štandardný a uprednostňovaný, ale hlavne najrýchlejší spôsob dopravy. V kontaktných údajoch uveďte prosím adresu pre doručenie, na ktorej sa zdržujete v pracovných dňoch v rozsahu cca od 9.00 až 15.00 hod. ako aj tel. číslo, na ktorom ste v tomto čase zastihnuteľný, aby Vás mohol v prípade potreby kontaktovať pracovník kuriérskej služby a dohodnúť sa na prevzatí zásielky.
V prípade, že Vám štandardné dodanie tovaru kuriérskou službou nevyhovuje, kontaktujte nás mailom,
alebo telefonicky o dohodu.

Prevodom z účtu:
Po potvrdení objednávky obdržíte emailom predfaktúru, ktorú môžete uhradiť na účet: IBAN:  SK2309000000005026388851. Tovar je expedovaný až po pripísaní platby na účet. Prepravné je 3,98 EUR.

V hotovosti:
Možný len v prípade osobného odberu.

VII. Záruka, reklamácie, doklady

Kupujúci má právo neprebrať dodaný tovar od prepravcu v prípade viditeľného mechanického poškodenia balíka. Ak takáto situácia nastane, kupujúci je povinný spísať s pracovníkom prepravcu protokol o škode.
Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je kupujúci povinný nahlásiť predávajúcemu okamžite po prevzatí zásielky. Neskoršia reklamácia tohto typu poškodenia nebude zo strany predajcu akceptovaná.
Kupujúci uplatňuje reklamáciu priamo u predávajúceho písomne prostredníctvom emailu (viď. sekcia Kontakt).
Počas záručnej doby kupujúci má právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva spolu s dokladom o jeho zakúpení.
Ak poškodenie reklamovaného výrobku bolo spôsobené nevhodným používaním po zakúpení, kupujúci je povinný nahradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s vybavením reklamácie.
Predávajúci nezodpovedá ani za vady spôsobené: prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, vlastným zásahom do výrobku na strane kupujúceho, živelnou pohromou.

VIII. Záverečné a prechodné ustanovenia

Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravených týmito obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.
Tieto Všeobecné obchodné podmienky a ceny platia v znení uvedenom na internetovej stránke www.cukrovinyspis.sk v momente odoslania elektronickej objednávky s výnimkou, ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak.
Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok v znení platnom v momente odoslania elektronickej objednávky.
Prípadné spory medzi stranami, ktoré nebudú riešiteľné vzájomnou dohodou oboch strán, rozhodne príslušný súd.

IX. Prehlásenie o ochrane osobných údajov

1.     Kupujúci pri vyplnení objednávkového formulára berie na vedomie a vyhlasuje, že bol poučený podľa zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z.z. (úplné znenie zákona zo dňa 30.05.2014 je uvedené v Zbierke zákonov pod číslom 136/2014 Z.z.)

2.   Predávajúci ako prevádzkovateľ informačného systému uvádza ďalšie informácie ohľadom spracúvania osobných údajov v osobitnej sekcii uvedenej na webovej stránke.

 

Tieto obchodné podmienky vstúpili do platnosti  24. 5. 2018

UPOZORNENIE

Upozornenie na NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1333/2008 zo 16. decembra 2008 o prídavných látkach v potravinách („Nariadenie“)
Zoznam potravinárskych farbív uvedených v článku 24 Nariadenia, v prípade ktorých musí označenie potraviny zahŕňať doplnkové informácie.
Potraviny obsahujúce jedno alebo viaceré z týchto potravinárskych farbív:
Pomarančovo žltá (E 110) (*)
Chinolínová žltá (E 104) (*)
Azorubín (E 122) (*)
Allura červená (E 129) (*)
Tartrazin (E 102) (*)
Košenilová červená 4R (E 124) (*)

Informácie:
„názov alebo E číslo farbiva (farbív)“: môže mať nepriaznivé účinky na činnosť a pozornosť detí.
(*) S výnimkou potravín, v ktorých sa farbivo(-á) používa(-jú) na účely označenia zdravotnej nezávadnosti alebo iných označení mäsových výrobkov alebo na účely pečiatkovania alebo na zdobenie vaječných škrupín.